اوقات شرعی
بهداشت عمومی
مدیر گروه
نام و نام خانوادگي :
عباسعلی کریمی
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2226270-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: Aliabassk@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : کامبیز کریم زاده شیرازی
مدرك تحصيلي: دکتری آموزش بهداشت
رتبه : استادیار
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2220881-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: karimzadehshirazi@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : فریبا محامد
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2225519-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: mahamedfariba@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : عبد محمد موسوی
مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2229424-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : ابراهیم نعیمی
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2223871-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : محسن شمس
مدرك تحصيلي: دکتری پزشکی حرفه ای –دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رتبه : استادیار
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2226850-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: moshaisf@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : رحیم استوار
مدرك تحصيلي: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه : استادیار
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 2223871-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: rahimostovar@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : سعادت پرهیزگار
مدرك تحصيلي: دکتری بهداشت باروری
رتبه : استادیار
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : -
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: parhizkarsa@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : غلامحسین شهرکی
مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری حشره شناسی پزشکی
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : -
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: -


کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>