اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
کارشناسی پیوسته تغذیه
كارشناسي پيوسته رشته علوم تغذيه

ترم اول
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 7011 انديشه اسلامي (1) 2 -   عمومي
2 302521 زبان عمومي 3 - - *
3 4202 بيوشيمي عمومي 2 2 - پايه
4 4203 فيزيولوژي 3 - - *
5 4204 آناتومي (1) 1 - - *
6 4205 آمار حياتي 2 - -  
7 4206 مباني روانشناسي 2 - -  
8 4210 ميكروب شناسي عمومي 2 1 - *
    جمع واحد ها 20 واحد    

ترم  دوم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 292620 ادبيات فارسي 3 - - عمومي
2 7041 تاريخ تمدن و فرهنگ 2 -   *
3 7041 تاريخ تمدن و فرهنگ 2 -   *
4 4201 روش هاي مطالعه  و يادگيري 2 -   پايه
5 4207 جامعه شناسي پزشكي 2 - - *
6 4208 اپيدميولوژي بيماريها 2 - 4205 *
7 4211 انگل شناسي 1 1   *
8 4212 بيوشيمي متابوليسم 3 1 4202 پايه
9 4221 زبان تخصصي 2   302521 اصلي
    جمع واحد ها 20 واحد    

ترم  سوم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 7013 انديشه اسلامي (2) 2 - 2011 عمومي
2 192309 تربيت بدني (2) - 1 142304 *
3 4209 بهداشت عمومي 2 - 4208 *
4 4206 شيمي و تجزيه مواد غذايي 2 1 4202 *
5 4218 تغذيه اساسي (1) 3 - 4212 *
6 4219 تغذيه اساسي (2) 3 - 4212 *
7 4224 داروشناسي 2 1 4212 *
8 4228 پاتوفيزيولوژي 2 1 4204 *
    جمع واحد ها 18 واحد    

ترم  چهارم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 7031 انقلا ب اسلامي 2 -   عمومي
2 189128 جمعيت و تنظيم خانواده 2 - - *
3 2414 ميكروب شناسي مواد غذايي 2 1 4210-4211 اصلي
4 4220 فيزيولوژي تغذيه 2   4203-4218- 4219 *
5 4222 اصول تنظيم برنامه هاي غذايي 1 - 4218-4219 *
6 4223 اصول ايمنولوژي 1 - 4202-4212 *
7 4226 كاربرد رايانه در علوم تغذيه - 1   *
8 4227 اكولوژي غذا و تغذيه 2   4207 *
9 4231 خدمات تغذيه اي در نظام مراقبت هاي بهداشتي 2   4209 *
10 4232 اصول برنامه ريزي و مديريت برنامه ريزي 2   4207 *
    جمع واحد ها 18 واحد    

ترم  پنجم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 7022 اخلاق اسلامي 2 - - عمومي
2 4213 بهداشت و مسموميت غذايي 2 - 4209-4210 اختصاصي
3 4215 اصول و روشهاي نگهداري 1   4209-4210 *
4 4225 مديريت  خدمات غذايي 2   06-07-18-4219 *
5 4229 تغذيه د ر دوره هاي زندگي 2   4220-4223 *
6 4233 ارزيابي وضع تغذيه 2 1 08-18-4219 اختصاصي
7 4234 اصطلاحات پزشكي و بيمارستاني 1 - 4221 اختصاصي
8 4236 بيماريها ي ناشي از سوء تغذيه 3      
9 4237 رژيم درماني (1) 3 - 20-22-4228 اختصاصي
    جمع واحد ها 19 واحد    

ترم  ششم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 7042 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 - - عمومي
2 7051 تفسير موضوعي قرآن 2 - - عمومي
3 4217 اثر فرايند بر ارزش غذايي 2   4215-4216 اختصاصي
4 4230 تغذيه گروهها و شرايط ويژه 2   4220-4222 *
5 4235 اصول آموزش و مشاور تغذيه 2   4206-4229 *
6 4238 رژيم درماني (2) 3   4237 *
7 4239 روش تخصيص در علوم بهداشتي 2   4205-4208-4223 *
8 4240 سمينار تغذيه 2     *
9 4241 پروژه 2 - - اختصاصي
           

ترم  هفتم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 4242 كارموزي در عرصه بخش صنايع   3    
  42432 كاراموزي تغذيه در  PHC و ساير مراكز   6    
             
    جمع واحدها   9    
           

ترم  هشتم
رديف شماره  درس نام درس تعداد واحد پيش نياز نوع درس
تئوري     عملي
1 4244 كاراموزي در بيمارستانها   9    
2 42432          
3            
4            
    جمع واحدها 9    
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107