اوقات شرعی
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
دروس دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي
دروس پايه و اصلي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي
كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
01 بيوفيزيك 2 34 - 34  
02 بيوشيمي 2 34 - 34  
03 آمار حياتي 2 17 34 51  
04 اصول اپيدميولوژي 2 34 - 34  
05 اكولوژي انساني 1 17 - 17  
06 توانبخشي 2 34 - 34  
  جمع          

دروس اختصاصي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
07 برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي واگير 2 34 - 34  
08 بيماريهاي شايع كودكان و طرق پيشگيري از ان 2 34 - 34  
09 برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي آنها 2 34 - 34  
10 بهداشت محيط 1 (آب) 1 17 - 17  
11 بهداشت محيط 2 (فاضلاب و زباله) 1 17 - 17  
12 بهداشت محيط 3 (مواد غذايي, مسكن, هوا و پرتوها) 1 17 - 17  
13 بهداشت حرفه اي 2 34 - 34  
14 اصول مديريت در خدمات بهداشتي 2 34 - 34  
15 بهداشت رواني و اعتياد 2 34 - 34  
16 تغذيه كاربردي 2 26 17 43  
17 بهداشت مادران و كودكان 2 34 - 34  
18 بهداشت باروري 1 17 - 17  
19 اصول برنامه ريزي بهداشتي 2 34 - 34 14
20 آموزش بهداشت و ارتباطات 2 34 - 34  
21 بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيكي 1 17 - 17  
22 پاتولوژي جغرافيايي ايران (معرفي بيماريهاي شايع) 1 17 - 17  
23 روش تحقيق در علوم بهداشتي 2 26 17 43 03,04
24 زبان تخصصي 2 34 - 34  
25 بهداشت مواد غذايي 2 34 - 34  
26 اقدامات بهداشتي و كمكهاي اوليه در شرايط اضطراري 1 17 - 17  
  جمع 33        

 كارآموزي در عرصه دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
27 كارآموزي درعرصه 12 612 - 612  

 * . كارآموزي در عرصه براساس هر واحد 51 ساعت محاسبه شده است.
كارآموزي در عرصه مي بايست در نيمسال آخر انجام گيرد و دانشجو بايستي تمام واحدهاي درسي خود را گذرانده باشد.
محل كارآموزي در عرصه بنابه تشخيص گروه آموزشي در مراكز بهداشتي درماني انجام مي پذيرد.

کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>