اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
دروس دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي
دروس پايه و اصلي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي
كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
01 بيوفيزيك 2 34 - 34  
02 بيوشيمي 2 34 - 34  
03 آمار حياتي 2 17 34 51  
04 اصول اپيدميولوژي 2 34 - 34  
05 اكولوژي انساني 1 17 - 17  
06 توانبخشي 2 34 - 34  
  جمع          

دروس اختصاصي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
07 برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي واگير 2 34 - 34  
08 بيماريهاي شايع كودكان و طرق پيشگيري از ان 2 34 - 34  
09 برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي آنها 2 34 - 34  
10 بهداشت محيط 1 (آب) 1 17 - 17  
11 بهداشت محيط 2 (فاضلاب و زباله) 1 17 - 17  
12 بهداشت محيط 3 (مواد غذايي, مسكن, هوا و پرتوها) 1 17 - 17  
13 بهداشت حرفه اي 2 34 - 34  
14 اصول مديريت در خدمات بهداشتي 2 34 - 34  
15 بهداشت رواني و اعتياد 2 34 - 34  
16 تغذيه كاربردي 2 26 17 43  
17 بهداشت مادران و كودكان 2 34 - 34  
18 بهداشت باروري 1 17 - 17  
19 اصول برنامه ريزي بهداشتي 2 34 - 34 14
20 آموزش بهداشت و ارتباطات 2 34 - 34  
21 بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيكي 1 17 - 17  
22 پاتولوژي جغرافيايي ايران (معرفي بيماريهاي شايع) 1 17 - 17  
23 روش تحقيق در علوم بهداشتي 2 26 17 43 03,04
24 زبان تخصصي 2 34 - 34  
25 بهداشت مواد غذايي 2 34 - 34  
26 اقدامات بهداشتي و كمكهاي اوليه در شرايط اضطراري 1 17 - 17  
  جمع 33        

 كارآموزي در عرصه دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
27 كارآموزي درعرصه 12 612 - 612  

 * . كارآموزي در عرصه براساس هر واحد 51 ساعت محاسبه شده است.
كارآموزي در عرصه مي بايست در نيمسال آخر انجام گيرد و دانشجو بايستي تمام واحدهاي درسي خود را گذرانده باشد.
محل كارآموزي در عرصه بنابه تشخيص گروه آموزشي در مراكز بهداشتي درماني انجام مي پذيرد.

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107