اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط
دروس دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت محيط
دروس عمومي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت محيط
كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
01 يكي از دروس مباني نظري اسلام 2 34 - 34  
02 يكي از دروس انقلاب اسلامي 2 34 - 34  
03 يكي از دروس تاريخ و تمدن اسلامي 2 34 - 34  
04 يكي از دروس آشنايي با منابع اسلامي 2 34 - 34  
05 تربيت بدني (2) 1 - 34 34  
  جمعيت و تنظيم خانواده* 2 34 - 34  
  جمع          

* . درصورتي كه دانشجو در دوره كارداني درس جمعيت و تنظيم خانواده را نگذرانده باشد ملزم به اخذ 2 واحد اين درس در دوره كارشناسي ناپيوسته اضافه بر سقف واحدهاي دوره مي باشد.

گرايش كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
1- مباني نظري اسلام 011
012
013
014
انديشه اسلامي 1 (مبداء ومعاد) انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) انسان در اسلام حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام 2
2
2
2
23
34
34
34
-
-
-
-
34
34
34
34
 
3- انقلاب اسلامي 031
032
033
انقلاب اسلامي ايران آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انديشه سياسي امام خميني (ره) 2
2
2
34
34
34
-
-
-
34
34
34
 
4- تاريخ و تمدن اسلامي 041
042
043
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي تاريخ تحليلي صدر اسلام تاريخ امامت 2
2
2
34
34
34
-
-
-
34
34
34
 
5- آشنايي با منابع اسلامي 051
052
تفسير موضوعي قرآن تفسيرموضوعي نهج البلاغه 2
2
34
34
-
-
34
34
 
               

دروس اختصاصي اجباري (Core) دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت محيط

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
01 رياضيات 3 51 - 51  
02 كاربرد كامپيوتر 1 9 17 26  
03 كاربرد روشهاي آماري در بهداشت محيط 1 - 51 51 02
04 زبان تخصصي 2 34 - 34  
05 اصول هيدرولوژي و هيدروژئولوژي 2 34 - 34  
06 آزمايشگاه هيدروليك 1 - 34 34 08
07 مكانيك خاك 2 34 - 34  
08 مكانيك سيالات 2 34 - 34 01
09 اصول مديريت خدمات بهداشتي 1 17 - 17  
10 شيمي محيط 2 17 34 51  
11 ميكروبيولوژي محيط 2 17 34 51  
12 فرآيندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط 2 34 - 34 10,11
13 مديريت كيفيت آب 2 34 - 34  
14 تصفيه آب 2 34 - 34 10,11,12
15 طرح تاسيسات انتقال و توزيع آب 2 17 51 68 08
16 شبكه جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي 2 17 51 68 08
17 تصفيه فاضلاب شهري 2 34 - 34 11,12
18 بهداشت پرتوها و حفاظت 2 26 17 43  
19 آلودگي هوا 3 34 34 68  
20 جمع آوري و دفع مواد زائد جامد 3 34 34 68  
21 روشهاي مهندسي مبارزه با ناقلين 2 34 - 34  
22 بازرسي و كنترل بهداشتي مواد غذايي 2 17 34 51  
23 پروژه 2 - 102 102  
  جمع 45        

 دروس اختياري (Non Core) دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت محيط

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
24 تصفيه فاضلاب صنعتي 1 17 - 17 10,17
25 ايمني مواد شيميايي 1 17 - 17  
26 انرژي و محيط زيست 1 17 - 17  
27 كاربرد بيوتكنولوژي بهداشت محيط 2 34 - 34 10.11
28 انرژي هاي نو 1 17 - 17  
29 آموزش بهداشت ومهارتهاي ارتباطي 2 26 17 43  
30 زباله هاي صنعتي و خطرناك 1 17 17 20  
  جمع          

 * . دانشجو موظف است 3 واحد از دروس اختياري جدول فوق را با نظر گروه بهداشت محيط انتخاب و بگذراند.   


دروس عمومي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت محيط

كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
01 يكي از دروس مباني نظري اسلام 2 34 - 34  
02 يكي از دروس انقلاب اسلامي 2 34 - 34  
03 يكي از دروس تاريخ و تمدن اسلامي 2 34 - 34  
04 يكي از دروس آشنايي با منابع اسلامي 2 34 - 34  
05 تربيت بدني (2) 1 - 34 34  
  جمعيت و تنظيم خانواده* 2 34 - 34  
  جمع 11        

* . درصورتي كه دانشجو در دوره كارداني درس جمعيت و تنظيم خانواده را نگذرانده باشد ملزم به اخذ 2 واحد اين درس در دوره كارشناسي ناپيوسته اضافه بر سقف واحدهاي دوره مي باشد.

گرايش كد درس نام درس تعداد واحد ساعت پيش نياز
نظري عملي جمع
1- مباني نظري اسلام 011
012
013
014
انديشه اسلامي 1 (مبداء ومعاد)
انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)
انسان در اسلام
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
2
2
2
2
23
34
34
34
-
-
-
-
34
34
34
34
011
3- انقلاب اسلامي 031
032
033
انقلاب اسلامي ايران
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
انديشه سياسي امام خميني (ره)
2
2
2
34
34
34
-
-
-
34
34
34
 
4- تاريخ و تمدن اسلامي 041
042
043
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
تاريخ تحليلي صدر اسلام تاريخ امامت
2
2
2
34
34
34
-
-
-
34
34
34
 
5- آشنايي با منابع اسلامي 051
052
تفسير موضوعي قرآن
تفسيرموضوعي نهج البلاغه
2
2
34
34
-
-
34
34
 
               
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107