اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
آیین نامه های آموزشی
نظام آموزشي
تعداد واحدها
حضور و غياب
حذف و اضافه
معيارهاي ارزيابي
مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
انتقال و جابجايي
دانشجوي ميهمان
تغيير رشته
پذيرش واحدهاي درسي
فراغت از تحصيل

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني , كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته
مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورخ 23/3/83
آيين نامه آموزشي دوره كارداني, كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در 12 فصل, 69 ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 به تصويب رسيد.
 اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 84- 1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تابعه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مي شوند, لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه , لغو مي شود.
راي صادره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 در مورد آيين نامه آموزشي دوره كارداني وكارشناسي پيوسته و ناپيوسته صحيح است , به واحدهاي مجري ابلاغ شود.
آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني, كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب بيست و ششمين جلسه شورا ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 بعد از نظرخواهي گسترده از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي , در جلسات متعدد يكساله كميته تدوين و تفسير آيين نامه ها و مقررات آموزشي دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گرفت و در اين بازنگري حداكثر تلاش ممكن در جهت رفع ابهام از مواد وتبصره هاي مختلف آن و همچنين استفاده از تمامي نظرات سازنده و مثبت دانشگاهها صورت گرفته است .
باتوجه به حجم تغييرات توصيه مي گردد كليه مفاد اين آيين نامه مورد توجه وعنايت ويژه كارشناسان و مسئولين محترم ادارت آموزش دانشگاهها و دانشكده قرار گيرد, تا ضمن اجراي دقيق مقررات از تضييع حقوق دانشجويان جلوگيري به عمل آيد. لازم به ذكر است مفاد ماده 10 آيين نامه مطابق مصوبه جلسات دهم, چهاردهم و هيجدهم شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 30/7/79 , 15/2/80 و 11/3/82 درخصوص حداقل وحداكثر واحدهاي درسي در مقاطع كارداني, كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مي باشد وجهت هريك از رشته ها در مقاطع مذكور پس از بازنگري برناه آموزشي رشته مربوطه لازم الاجرا است. لذا تا زماني كه برنامه جديد بازنگري شده ابلاغ نشده است برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است.
در خاتمه لازم است از همكاري صميمانه مسئولان آموزشي دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي در ارسال نظرات مفيد و سازنده و نيز از اعضاي كميته تدوين و تفسير آيين نامه ها و مقررات آموزشي وكارشناسان اين دبيرخانه كه با شركت در جلسات متعدد, اين دبيرخانه را در بازنگري آيين نامه ياري دادند تشكر و قدرداني نمايم.
دكترمحمدرضا صبري دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
نظام آموزشي
واحد درسي :
ماده 5 ) آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي, ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس, به همان درس محدود است. هر واحد درسي, مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت, عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت, كارگاهي و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي در عرصه 51 ساعت, درطول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني, طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژ در يك نيمسال متناسب با واحد آن, توسط استاد مربوط تعيين مي شود.
سال تحصيلي :
ماده 6 ) هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است. مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است.
ت تبصره 1 : طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.
تبصره 2 : در موارد استثنايي و ضروري, شامل وقوع بلاياي طبيعي, عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته , بيماري استاد و مواردي از اين قبيل , به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه, مي توان درس يا درس هايي را در مدتي كوتاه تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود, مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.
حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي
 ماده 7 ) تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
تبصره :ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها , تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره, روش تدريس و جابجاكردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است.
دروس اختياري :
ماده 8 ) دانشگاههاي داراي هيات مميزه مي توانند باتوجه به برنامه آموزشي در هر رشته و به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارائه دهند, مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز نكند.
ساعات حل تمرين :
ماده 9 ) دانشگاهها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تاييد دانشكده و دانشگاه, در هر رشته از دوره هاي كارشناسي تا 20 ساعت و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته, در طول دوره بيفزايند. اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي شود.

فصل سوم
تعداد واحدها
ماده 10 ) تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي, برابر سرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي بشرح زير است :
دوره كارداني : 64 تا 68 واحد
دوره كارشناسي : 130 واحد
دوره كارشناسي ناپيوسته: 65 واحد
ماده 11 ) هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 وحداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند.
تب تبصره 1 : درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده, در هر نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند. دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره 2 : در هر نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.
تبصره 3 : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.
ماده 12) اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.
تبصره 1 : درصورت ضرورت و به تائيد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي درعرصه امكان پذير است. همچنين درصورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلاً آن درس را اخذ نموده و در كلاسهاي مربوط حضور داشته وليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يانمره قبولي كسب نكرده باشد, با نظر دانشگاه و تائيد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 2 : چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.
تب تبصره 3 : در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد, در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد.
دروس پيش نياز دانشگاهي :
ماده 13) آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورود دانشگاهها در دوره هاي كارداني, كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي , در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده, از حد نصاب معيني كمتر باشد, موظفند حسب نياز رشته, دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند بعنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب , در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.
تبصره 1 : تعيين نوع درس, تعداد واحد, ريز مواد , نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و براساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.
تبصره 2 : سازمان سنجش آموزش كشور, پس از اعلام نتايج آزمون ورودي , كارنامه پذيرفته شدگان, مشتمل بر نمره خام آنها را در هريك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد.
تبصره 3 : ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها, در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو, احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو, مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.
تب تبصره 4 : به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند, حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.
طول دوره :
ماده 14 ) حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

فصل چهارم
حضور و غياب
حضور در جلسات درس :
ماده 15 ) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4 , عملي و آزمايشگاهي از 17/2 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند, در غيراينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره 1 : غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 , درصورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غيرموجه) برعهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود.
تب تبصره 2 : در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود, آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
غيبت در امتحان :
ماده 16 ) غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

فصل پنجم
حذف و اضافه
 ماده 17 ) دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي , فقط در مهلتي كمتر از دوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد, مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند.
تبصره 1 : غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد, جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو ( ميزان تعيين شده در ماده 15 ) محاسبه ومفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.
تبصره 2 : حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست.
ماده 18 ) درصورت اضطرار, دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده, فقط يكي از درسهاي نظري خود را به تاييدگروه آموزشي مربوط حذف كند, مشروط بر آنكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً, تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.
ما ماده 19 ) حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال , حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها درصورتي مجاز است كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه, دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره : حذف كليه درسهاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

فصل ششم
معيارهاي ارزيابي
 ماده 20 ) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس , انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين ني»سال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است./> ماده 21 ) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه باتوجه به موارد زير انجام مي شود : 1-21- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط 2-21- حضور مرتب و تمام وقت 3-21- دقت واحساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط 4-21- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه 5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم
ماده 22) نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو, براساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي گردد.
ماده 23) حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد. دانشجويي كه در هريك از دروس اجباري مردود شود, در اولين فرصت, ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره 1 : اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود, به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب , درس ديگري را انتخاب كند. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره 2 : هريك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند, اما نمره دروس نظري – عملي كه يك درس محسوب مي شوند, معدل دو قسمت نظري و عملي و باتوجه به ضرايب هركدام است. درصورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد, هرچند معدل به 10 رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود.
ما ماده 24 ) در موارد استثنايي , نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب, توام به پروژه ارائه مي شوند در صورتي كه به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط, تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد, ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد, بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
اعلام نمرات
 ماده 25) استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره كل آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.
تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش , دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.
ماده 26 ) اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي, به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.
تب تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غيرقابل تغيير است.
ميانگين نمرات
ماده 27 ) در پايان هر نيمسال تحصيلي , ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز, ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
تبصره 1 : براي محاسبه ميانگين نمرات, تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم مي شود.
تب تبصره 2 : دوره تابستاني, به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود . نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند, تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود.
نام نويسي مشروط
ماده 28 ) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد درغيراينصورت, نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد , به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1 : در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دورة روزانه كمتر از 12 واحد و براي دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد, آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد. وليكن درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد. در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو, در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از 12 واحد و در دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد, آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياء او كتباً اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر, مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 29) دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسي در دوره شبانه را ندارد.
تب تبصره : در موارد استثنايي , در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه باتوجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو, ارائه واحد بيشتر از حد مثرر به دانشجوي مشمول ماده 29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هرصورت اين تعداد بيش از 20 واحد درسي در دوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد.
اخراج دانشجوي مشروط
ماده 30 ) در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي, اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب, كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد, از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 31) دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد, از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامة تحصيل در آن مقطع را ندارد, مي تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط, در دورة كارشناسي رشتة تحصيلي خود فارغ التحصيل شود.
تبصره 1 : درصورتي كه مقطع پايين تر رشتة دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو مي تواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شود مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.
تبصره 2 : درصورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر , برنامه مصوب و داير نداشته باشد, دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط, به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود, در مقطع پايين تر , در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر, تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنمه رشته جديد مطابق مقررات مربوط وگذراندن واحدهاي كمبود, در مقطع كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود, برعهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي باشد.
ما ماده 32) دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد, از ادامه تحصيل محروم مي شود, در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است, مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود, در آزمون سراسري شركت كند و درصورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد دانشگاه پذيرنده مي تواند, واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است , با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

فصل هفتم
مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
مرخصي تحصيلي
ماده 33 ) دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي, در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 1 نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند. دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هريك از دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 2 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب , از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.
تبصره 1 : موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجودر اولين نيمسال تحصيلي, با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.
تبصره 2 : مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
ماده 34 ) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي , حداقل دوهفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال , توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.
تبصره 1 : چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود, تصميم گيري بعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد.
تبصره 3 : عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي برعهده دانشجو مي باشد.
ماده 35 ) دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي, مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان, بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
ما ماده 36 ) دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
مرخصي تحصيلي
همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت :
ماده 37) دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود مي تواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص وتاييد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.
انصراف از تحصيل :
ماده 38 ) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه يادانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگطرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
تبص تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

فصل هشتم
انتقال و جابجايي انتقال
ماده 39 ) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
ماده 40 ) انتقال دانشجو باتوافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است :
1-40- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.
 2-40- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد, حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.
 4-40- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي, حداقل 12 باشد.
تبصره : انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط, امكان پذير است.
ماده 41) انتقال دانشجو به هريك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير :
 1-41- شهادت, فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني, به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.
 2-41- بيماري صعب العلاج يامعلوليت موثر دانشجو, به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.
 3-41- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع ذيربط
تبصره 1 : هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2 : براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است واگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
تبصره 3 : در موارد استثنائي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد, اگر رشته تحصيل دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد, همسر او مي تواند به تهران منتقل شود.
 تبصره 4 : صحت هريك از موارد مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسد.
ماده 42) انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيرحضوري (پيام نور) به دانشگاههاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن باموفقيت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوطه بلامانع است.
تبصره 1 : انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.
تبصره 2 : انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خار ج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.
ماده 43) دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد, حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.
ماده 44 ) دانشگاه مبداء درصورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط, موظف است حداكثر ظرف يك هفته, موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد. تبصره : درصورت موافقت با انتقال, كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.
 ماده 45) درصورت انتقال , واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها از 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است. درهرحال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد. تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي, عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود.
ماده 46 ) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد, با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.
ماد ماده 47) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع, فقط يك بار مجاز است.
جابجايي :
ماده 48) جابجايي دودانشجو باموافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد , پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار بلامانع است. />  1-48- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.
 2-48- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.
تبصره 1 : براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند, كسب مواقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.
تبصره 2 : جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست, پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبداء با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است.
تبصره 3 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند, توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.
ماده 49) دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.
تبصره 1 : دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.
تبصره 2 : تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلاً يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.
ماده 50) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تاييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند.
تبصره : جابجايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مردادماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.
ماده 51 ) از ابتداي شهريورماه هرسال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب از شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي براساس تقويم دانشگاهي , توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد.
تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.

فصل نهم
دانشجوي ميهمانr />  ماده 52 ) در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان , محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.
تبصره : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غيرحضوري و از دانشگاههاي دولتي به غيردولتي و برعكس ممنوع است.
ماده 53) ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
ماده 54) ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس باموافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد, بشرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود, بلامانع است.
ماده 55) هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته , در يك دانشگاه به طور تمام وقت, به صورت ميهمان تحصيل كند. درهرحال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان, چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك ياچند دانشگه گذرانده است, نبايد از 40 درس كل واحدهاي دوره تجاوز كند. تبصره : انتخاب واحد دانشجو, چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد باطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده 56 ) واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند, عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد. حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد بانمرة كمتر از 12 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.
مادماده57 ) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود.

فصل دهم
تغيير رشته
ماده 58 ) دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد. />  1-58- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
 2-58- حداقل يك ششم وحداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
 3-58- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
تبصره 1 : تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است.
 تبصره 2 : تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند, با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربطامكان پذير است.
تبصره 3 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط مربوط است.
تبصره 4 : دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.
ماده 59) تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد, در غيراين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.
ماده 60) درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته, دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد. پس از ثبت نام , دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره 1 : اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.
ت تبصره 2 : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.
 تغيير رشته توام با انتقال :
ماده 61) درصورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد, تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است.
تبصره : تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و برعكس درصورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال, بلامانع است.
ماده 62) دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي, با دروس رشته جديد, حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هريك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1 : دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود, ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه, جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي, براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.
تبصره 2 : درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو, درحدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند, باتقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.
 ماده 63) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.
م ماده 64) چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد, حداكثر مدت مجاز تحصيل برمبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.
 تغيير رشته اضطراري
 ماده 65 ) چنانچه دانشجو در دوران تحصيل , دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشي دانشگه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را طبق جدول نفص عضو از دست بدهد, اجازه ادامه تحصيل درآن رشته را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 58 باستثناي بند 1 معاف خواهد بود.
تبصره : در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامة تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد, مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه وتاييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد, پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

فصل يازدهم
پذيرش واحدهاي درسي
ماده 66 ) معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است : />  1-66- دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
 2-66- دانشگه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.
 3-66- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم , تحقيقات و فناوري باشد.
 4-66- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1 : معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.
تبصره 2 : معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
تبصره 3 : نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.
ت تبصره 4 : به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو, يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

فصل دوازدهم
فراغت از تحصيل
 ماده 67 ) ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود حب مورد مدرك كارداني, كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند. درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته , در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته, در 2 نيمسال تحصيلي مجدداً انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره 1 : درصورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود, چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي, ردي و تكراري ميانگين كل وي به 12 رسيده باشد, قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي تواند فارغ التحصيل شود. در صورتي كه ميانگين كل وي به 12 نرسيده باشد, چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد, دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلاً در آن درس نمره قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس را با رعايت مفاد ماده 67 تكرار نمايد.
تبصره 2 : دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد درصورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي پيوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره هاي آن اقدام مي گردد.
ماده 68) دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني وكارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه باموفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.
تبصره 1 : تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش دانشكه تحويل مي شود.
تبصره 2 : باتوجه به تبصره 1 و رعايت دقيق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال , زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.
تبصره 3 : قيد كلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است.
ماده 69) اين آيين نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 84- 1383 وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها, بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي شود.
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107