اوقات شرعی
بهداشت محیط
معرفی رشته مهندسی بهداشت محیط

اهداف کلی :(Aims)
تربيت افرادی است که بتوانند در جهت شناسايی، بررسی، تهيه گزارش، نظارت، ارزيابی و کنترل مسائل و مشکلات بهداشت محيط و اجرای برخی از برنامه‌ها و طرح‌ها براساس دستورالعمل‌های موجود اقدام نمايند.
نقش‌های دانش آموختگان در برنامه آموزشی :(Roles)
نقش های دانش آموختگان در برنامه آموزشی عبارتند از:
- مراقبتی - نظارتی - مشاوره‌ای
- آموزشی - طراحی و اجرايی - پژوهشی
وظايف حرفه‌ای کارشناس بهداشت محيط :(Tasks)
کسانی که دوره کارشناسی ناپيوسته بهداشت محيط را به پايان می‌رسانند دارای وظايف حرفه‌ای زيرند:
1- مراقبتی:
- اجرای مقررات و آئين‌نامه‌های مربوط به نظارت بر وضعيت بهداشتی مراکز تهيه و توزيع مواد خوردنی، آشاميدنی و بهداشتی.
- تهيه طرح های بهسازی و استاندارد کردن مراکز تهيه و توزيع مواد خوردنی، آشاميدنی و بهداشتی.
- پيش بينی و اجرای برنامه های بهداشت محيط در جهت کنترل عوامل بيماريزای محيط
- انجام اقدامات در جهت کاهش مصرف آب و بازيابی آب
- شناسايی و اندازه گيری منابع توليد پرتوهای يون ساز
- رسيدگی به شکايات مرتبط با بهداشت محيط و ارائه پيشنهادات به مقامات مربوطه

2-نظارتی:
- تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملکرد و پيشرفت برنامه‌های بهداشت محيط در سطح منطقه تحت پوشش
- کنترل نحوه ارائه خدمات بهداشت محيط در قالب PHC و تهيه گزارش از نارسايی‌ها وتنگناها
- نظارت و کنترل کيفی منابع تأمين آب آشاميدنی
- کنترل فيزيکی، شيميايی، بيولوژيکی آب و آزمايشات مربوط به آن
- نظارت بر مديريت فرايند تصفيه فاضلاب شهری و صنعتی
- نظارت بر جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع، بازيابی مواد زائد جامد خانگی و صنعتی
- شناسايی و انجام اقدامات در جهت کنترل آلوده کننده‌های هوای شهرها و قطب‌های صنعتی
- شناسايی و نظارت بر منابع آلاينده محيط زيست
- نظارت بر طرحهای مبارزه با حشرات و جوندگان

3-مشاوره‌ای:
- همکاری های بين بخشی با ساير سازمان‌ها و مؤسسات در زمينه انجام فعاليت‌های بهداشت محيط در منطقه
- شرکت در برنامه‌های جلب مشارکت‌های مردمی جهت اقدامات بهداشت محيط

4- آموزشی:
- برنامه ريزی آموزش و مديريت بهداشت محيط در شهر و روستا (جامعه)
- شرکت در برنامه های اجرايی، آموزشی روستا و شهر سالم در روابط با توسعه پايدار
- همکاری در برنامه‌های بازآموزی کارکنان بهداشت محيط

5-طراحی و اجرايی:
- مشارکت در برنامه ريزی فعاليت‌های اجرايی بهداشت محيط در شرايط اضطرار کشور
- طراحی شبکه‌های انتقال و توزيع آب در شهرهای کوچک
- طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری
- تصفيه و بهسازی خاک
- استفاده از روشهای جديد عملياتی به منظور افزايش بازدهی و کارآيی سيستم
- برآورد بودجه و امکانات و هزينه‌های عملياتی بهداشت محيط

6-پژوهشی:
- ارزيابی و تعيين مشکلات بهداشتی شهری جهت پيش بينی برنامه های اجرايی
- شناسايی عوامل خطرساز محيطی (فيزيکی، شيميايی، بيولوژيکی) و برنامه ريزی در جهت کاهش وضعيت آنها

استراتژی های اجرايی برنامه آموزشی:
برنامه های آموزشی کارشناسی ناپيوسته بهداشت محيط استراتژی‌های زير دارا می‌باشد:
- مبتنی بر نيازهای ملی و محلی می‌باشد.
- بر پيشگيری و ارتقاء سلامت تاکيد دارد.
- مبتنی بر حل مشکلات سلامت جامعه می‌باشد (به شاخص‌های سلامتی در برنامه‌ريزی و تغييرات محيط و الگوهای بيماری ها توجه دارد).
- بر آموزش در محيط‌های واقعی کار تأکيد نموده است.
- به مسائل نگرشی و مهارتهای ارتباطی توجه و تاکيد شده است.
- به آموزش شيوه‌های مراقبت از خود توجه شده است.
- به خودآموزی و يادگيری هميشگی تاکيد شده است.
آمار دانشجویان در حال تحصیل در دانشکده بهداشت
ورودی رشته دختر پسر جمع کل
مهر 88 بهداشت محیط پیوسته 2 17 19
مهر 89 بهداشت محیط پیوسته 5 15 20
بهمن87 بهداشت محیط ناپیوسته 11 16 27
بهمن89 بهداشت محیط ناپیوسته 10 16 26
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>