اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
بهداشت محیط
معرفی رشته مهندسی بهداشت محیط

اهداف کلی :(Aims)
تربيت افرادی است که بتوانند در جهت شناسايی، بررسی، تهيه گزارش، نظارت، ارزيابی و کنترل مسائل و مشکلات بهداشت محيط و اجرای برخی از برنامه‌ها و طرح‌ها براساس دستورالعمل‌های موجود اقدام نمايند.
نقش‌های دانش آموختگان در برنامه آموزشی :(Roles)
نقش های دانش آموختگان در برنامه آموزشی عبارتند از:
- مراقبتی - نظارتی - مشاوره‌ای
- آموزشی - طراحی و اجرايی - پژوهشی
وظايف حرفه‌ای کارشناس بهداشت محيط :(Tasks)
کسانی که دوره کارشناسی ناپيوسته بهداشت محيط را به پايان می‌رسانند دارای وظايف حرفه‌ای زيرند:
1- مراقبتی:
- اجرای مقررات و آئين‌نامه‌های مربوط به نظارت بر وضعيت بهداشتی مراکز تهيه و توزيع مواد خوردنی، آشاميدنی و بهداشتی.
- تهيه طرح های بهسازی و استاندارد کردن مراکز تهيه و توزيع مواد خوردنی، آشاميدنی و بهداشتی.
- پيش بينی و اجرای برنامه های بهداشت محيط در جهت کنترل عوامل بيماريزای محيط
- انجام اقدامات در جهت کاهش مصرف آب و بازيابی آب
- شناسايی و اندازه گيری منابع توليد پرتوهای يون ساز
- رسيدگی به شکايات مرتبط با بهداشت محيط و ارائه پيشنهادات به مقامات مربوطه

2-نظارتی:
- تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملکرد و پيشرفت برنامه‌های بهداشت محيط در سطح منطقه تحت پوشش
- کنترل نحوه ارائه خدمات بهداشت محيط در قالب PHC و تهيه گزارش از نارسايی‌ها وتنگناها
- نظارت و کنترل کيفی منابع تأمين آب آشاميدنی
- کنترل فيزيکی، شيميايی، بيولوژيکی آب و آزمايشات مربوط به آن
- نظارت بر مديريت فرايند تصفيه فاضلاب شهری و صنعتی
- نظارت بر جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع، بازيابی مواد زائد جامد خانگی و صنعتی
- شناسايی و انجام اقدامات در جهت کنترل آلوده کننده‌های هوای شهرها و قطب‌های صنعتی
- شناسايی و نظارت بر منابع آلاينده محيط زيست
- نظارت بر طرحهای مبارزه با حشرات و جوندگان

3-مشاوره‌ای:
- همکاری های بين بخشی با ساير سازمان‌ها و مؤسسات در زمينه انجام فعاليت‌های بهداشت محيط در منطقه
- شرکت در برنامه‌های جلب مشارکت‌های مردمی جهت اقدامات بهداشت محيط

4- آموزشی:
- برنامه ريزی آموزش و مديريت بهداشت محيط در شهر و روستا (جامعه)
- شرکت در برنامه های اجرايی، آموزشی روستا و شهر سالم در روابط با توسعه پايدار
- همکاری در برنامه‌های بازآموزی کارکنان بهداشت محيط

5-طراحی و اجرايی:
- مشارکت در برنامه ريزی فعاليت‌های اجرايی بهداشت محيط در شرايط اضطرار کشور
- طراحی شبکه‌های انتقال و توزيع آب در شهرهای کوچک
- طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری
- تصفيه و بهسازی خاک
- استفاده از روشهای جديد عملياتی به منظور افزايش بازدهی و کارآيی سيستم
- برآورد بودجه و امکانات و هزينه‌های عملياتی بهداشت محيط

6-پژوهشی:
- ارزيابی و تعيين مشکلات بهداشتی شهری جهت پيش بينی برنامه های اجرايی
- شناسايی عوامل خطرساز محيطی (فيزيکی، شيميايی، بيولوژيکی) و برنامه ريزی در جهت کاهش وضعيت آنها

استراتژی های اجرايی برنامه آموزشی:
برنامه های آموزشی کارشناسی ناپيوسته بهداشت محيط استراتژی‌های زير دارا می‌باشد:
- مبتنی بر نيازهای ملی و محلی می‌باشد.
- بر پيشگيری و ارتقاء سلامت تاکيد دارد.
- مبتنی بر حل مشکلات سلامت جامعه می‌باشد (به شاخص‌های سلامتی در برنامه‌ريزی و تغييرات محيط و الگوهای بيماری ها توجه دارد).
- بر آموزش در محيط‌های واقعی کار تأکيد نموده است.
- به مسائل نگرشی و مهارتهای ارتباطی توجه و تاکيد شده است.
- به آموزش شيوه‌های مراقبت از خود توجه شده است.
- به خودآموزی و يادگيری هميشگی تاکيد شده است.
آمار دانشجویان در حال تحصیل در دانشکده بهداشت
ورودی رشته دختر پسر جمع کل
مهر 88 بهداشت محیط پیوسته 2 17 19
مهر 89 بهداشت محیط پیوسته 5 15 20
بهمن87 بهداشت محیط ناپیوسته 11 16 27
بهمن89 بهداشت محیط ناپیوسته 10 16 26
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107