اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
بهداشت عمومی

معرفی رشته بهداشت عمومی

چشم انداز گروه بهداشت عمومی:
می خواهيم بهترين گروه بهداشت عمومی در بين دانشگاه های هم رده خود در سطح کشور باشيم.

 

رسالت گروه بهداشت عمومی:
رسالت گروه تربيت نيروهای متعهد، آشنا به مفاهيم بهداشتی جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه علی الخصوص خانواده ها و پيشگيری از بيماريها و کنترل آنها در جامعه تحت پوشش می باشد . کارشناسان بهداشت عمومی براساس رسالت فوق به منظور پر کردن خلاء کارشناسان در سطح استان و ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تربيت می شوند .
گروه بهداشت عمومی، ارتقاء دانش ومديريت سلامت در سطح منطقه به عنوان زير مجموعه ای از سلامت کشور و نيز کمک به حفظ وارتقاء وضعيت سلامتجوامع شهری و روستايی از طريق فعاليتهای آموزشی ، پژوهشی و خدماتی را از اهم وظايف خود می داند.
ماموريت گروه از طريق فعاليتهای زير قابل دسترسی می باشد .
آموزش نظری وعملی دانشجويان درمقاطع کاردانی ،کارشناسی طبق برنامه های مصوب وسرفصلهای پيش بينی شده در رشته های مرتبط با گروه به نحوی که دانشجويان اين دانشکده از جديدترين اطلاعات مورد نياز برخوردار باشند.
انجام تحقيقات بنيادی وکاربردی در زمينه های مختلف بهداشت عمومی بر حسب نياز وبر اساس اولويت های تحقيقاتی گروه وعلاقمندی اعضاء گروه .
ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های مرتبط با تخصص اعضاء گروه .
نشر متون آموزشی وعلمی مورد نياز دانشجويان .
برگزاری ومشارکت در برگزاری سمينارها وکارگاههای علمی دانشجويی در سطح دانشکده ودانشگاه .
ايجاد هماهنگی با واحدهای مربوطه در فراهم آوری زمينه مناسب آموزشی عملی دانشجويان .
ايجاد ارتباط و همکاری با ساير گروههای آموزشی دانشکده ونيز کميته های موجود در سطح دانشگاه .
بعهده داشتن کارگاههای آموزشی ونيز برگزاری دوره های کارآموزی وکارورزی دانشجويان.

فعاليتهای گروه آموزشی

الف) فعاليتهای آموزشی:

1. تدريس دروس تئوری
2.
تدريس دروس عملی همراه با انجام پروژه های درسی
3.
راهنمايی، همکاری با دانشجويان کارشناسی بهداشت عمومی به منظور انتخاب موضوع مناسب جهت پروژه با توجه به موضوعات بهداشت و سلامت عمومی منطقه
4.
راهنمايی و مشاوره دانشجويان به منظور گذراندن 12 واحد کارآموزی در عرصه برای هرکدام از دانشجويان کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی که در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی دوره کارآموزی را می گذرانند.
5.
برگزاری سمينارهای دانشجويی به ويژه برای دانشجويان دوره کارشناسی

ب) فعاليتهای پژوهشی:
6.
شامل انجام تحقيقات توسط اعضاء هيئت علمی و مشارکت دانشجويان جهت پروژه های تحقيقاتی و همکاری آنان در طرحهای تحقيقاتی

ج) فعاليتهای جانبی:
7.
همکاری با ساير دانشکده ها و گروههای آموزشی با برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجو و کارشناسان

برنامه های آتی گروه بهداشت عمومی:
8.
تلاش در جهت ارتقاء کيفيت آموزشی و ايجاد انگيزه به منظور افزايش فعاليتهای پژوهشی برای دانشجويان و اعضاء هيئت علمی
9.
تلاش در جهت افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلی کاردانی و کارشناسی
10.
خريد کتب و مجلات جديد بهداشت عمومی
11.
جذب اعضاء جديد بويژه در مقطع دکتری در رشته های آمار زيستی، اپيدميولوژی، مديريت خدمات بهداشتی ودرمانی ، آموزش بهداشت و...
12.
برگزاری سمينار کشوری کيفيت زندگی
13.
همکاری با کانون دانشجويی بهداشت عمومی
14.
همکاری با نشريه دانشجويی علمی فرهنگی بهداشت عمومی

 

گرايش مبارزه بابيماريها
تعريف رشته : مبارزه با بيماريها شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن در جهت پيشگيری ازبيماريهای واگير وغير واگير فعاليت می کنند. آنها بر اساس سياست گزاريها وبرنامه ريزی های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در جهت کنترل وريشه کنی بيماری ها وظايفی را تحت نظارت مسئولين بهداشتی درمانی در نظام ارائه خدمات بعهده می گيرند.
رسالت : رسالت اين رشته تربيت نيروهای معتقد، آشنا وعامل به مفاهيم ، مبانی واستراتژيهای مبارزه با بيماريها وتامين ، حفظ وارتقای سلامت جامعه تحت پوشش است.
دورنما(Vision) : در اين برنامه انتظار داريم در ده سال آينده
 
فراگيرندگان طبق آخرين استانداردهای جهانی ، آموزش ببينند*
 
دانش آموختگان اين رشته جايگاه علمی خود را در بخش مبارزه با بيماريها تثبيت نمايند.*
 
خدمات دانش آموختگان منجر به ارتقای شاخصهای مربوط به کنترل بيماريها در جمعيت های تحت پوشش شود.*
اهداف کلی :
اهداف تربيت نيرو دردوره کاردانی بهداشت عمومی با گرايش مبارزه با بيماريها عبارتند از
:
1)
تربيت نيروهايی با آگاهی وعملکرد همسو با نيازهای جامعه
2)
تربيت نيروهايی که با موضوعاتی از قبيل : بيماريابی / غربالگری / ارجاع بيماران / پيشگيری وکنترل بيماريها / عوامل خطرزا / سيستم ارائه خدمات کشوری و... آشنا باشد.
3)
تربيت نيروهايی که قادر باشند بيماريهای شايع بومی منطقه تحت پوشش خود را شناسايی کنند.
4)
در پيشبرد برنامه های آموزش بهداشت نقش موثر داشته باشند.
5)
درانجام پژوهشهای کاربردی (H.S.R) Health System Researchدخالت داشته باشند.
6)
تربيت نيروهايی که قادر باشند بصورت چند ريشه عمل نمايند.
نقش ها:
دانش آموختگان اين رشته درحرفه آينده خودرا درجامعه نقشهای زيررا برعهده خواهند داشت:
1-
نقش آموزشی:آموزش به بيماران– افراد پرخطر(high-risk) ودرمعرض خطر(at-risk)
2-
نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRs) در عرصه های بهداشتی کشور
3-
نقش پيشگيری کننده : ارائه خدمات پيشگيری سطح نخست،اول، دوم وسوم با انجام اقداماتی غربالگری بيماريها وکمک به تشخيص ودرمان بيماريها، تحت نظارت پزشک مسئول
4-
نقش اجرايی : انجام امور اجرايی مربوط به حرفه

گرايش بهداشت خانواده

تعريف رشته : رشته بهداشت خانواده ، شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن ، جهت تامين،حفظ وارتقای سلامت اعضای خانواده ، به ويژه مادران وکودکان می کوشند.
دانش آموختگان اين رشته برای به ثمر رساندن برنامه های بهداشتی ، باتاکيد بر مراقبت از اعضای خانواده بازوهای اجرايی موثری هستند که وظايف خود را تحت نظارت مسئولين بهداشتی – درمانی در نظام ارائه خدمات بهداشتیدرمانی به انجام می رسا نند.
رسالت:رسالت موسسات آموزشی تربيت کننده نيرو دررشته بهداشت خانواده، تربيت نيروهای آشنا ، معتقد وعامل به مفاهيم ،مبانی وراهکارهای تامين – حفظ وارتقای سلامت برای اعضای خانواده است.
دورنما (Vision):
 
دستيابی به آخرين دستاوردهای علمی وتکنولوژيک بهداشت عمومی در شاخه بهداشت خانواده در سطح استانداردهای جهانی در طول 10 سال آينده*
 
تثبيت جايگاه علمی دانش آموختگان رشته در نظام ارائه خدمات کشور*
 
ارتقای شاخصهای مهم سلامت در خانواده های تحت پوشش خدمات دانش آموختگان*

اهداف کلی:
1)
آشنايی فراگيرندگان اين رشته با مفاهيم مرتبط با چگونگی تامين،حفظ وارتقای در سطح جامعه به ويژه برای اعضای خانواده

2)
کسب اطلاعات وتوانمندی های نگرشی وعملی ضروری در زمينه های شيوه های آموزش در جامعه – نحوه مراقبت ازاعضای خانواده – راهنمايی خانواده ها- پژوهشهای کاربردی ومديريت کنترل بيماريها
نقش ها:
1)
نقش آموزشی : آموزش به خانواده ها بويژه مادران در زمينه های مختلف حرفه ای با هدف ارتقای سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد بهداشتی درمانی

2-
نقش مراقبتی وپايشی : مراقبت ازاعضای خانواده ها ، بويژه مادران وکودکان وپايش سلامت آنها در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
3-
نقش مشاوره ای : راهنمايی خانواده ها درباره مشکلات مربوط به سلامت اعضای خانواده
4-
نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRS) در عرصه های بهداشتی کشوری
5-
نقش اجرايی : کمک به مسئولين در اجرای برنامه های بهداشتی نظير: کنترل اپيدمی ها، شرايط اضطراری و...

بهداشت عمومی
شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء وبازسازی سلامت افراد جامعه فعاليت می کنند. دانش آموختگان اين رشته بايد مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارتها واعتقاداتی باشند که در جهت توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمايند.
رسالت: رسالت رشته کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی آموزش وتربيت نيروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهيم ، مبانی وراهکارهای تامين ، حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه ، خانواده و فرد است.
چشم انداز(Vision) : فراگيرندگان ضمن تبيت جايگاه خود در بخش بهداشت وآموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار ورفع نياز جامعه را ايجاد نمايند.
اهداف :
1)
با آگاهی وعملکرد همسو با نيازهای محيط ، جامعه، خانواده وفرد وبا ارزيابی
2)
از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محيطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامين ، حفظ وارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
3)
از چگونگی مداخله از طريق نياز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپيدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذيه وتغيير در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.
نقش ها:
-
نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش

-
نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور
-
نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان ، مراقبت از مادران باردار و... با عنايت به سطوح سه گانه وپيشگيری
-
نقش اجرايی :
ج) اختصاصی : 23 واحد
د) کارآموزی درعرصه: 12 واحد

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107